NEMOVITOSTI

IMG_1190

Kupní smlouva je nejčastějším typem smlouvy, kterou se převádí nemovitosti. Lidé prodávají a kupují nemovitosti z nejrůznějších důvodů, ať již k zajištění své bytové potřeby nebo do nemovitostí jednoduše investují své peníze.

Kupní smlouvu pro Vás ráda připravím, kdy pro tento krok budu potřebovat

– iniciály prodávajícího a kupujícího (jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu přesně podle občanského průkazu

– aktuální výpis z katastru nemovitostí

– znát způsob a termín úhrady kupní ceny (úhrada v hotovosti, převodem, na účet advokátní úschovy).

Pokud bude kupující koupi nemovitosti financovat úvěrem, pak ve většině případů banka vyžaduje zřízení zástavního práva k převáděné nemovitosti. Mohu pro Vás posoudit zástavní smlouvu, pomoci při jednání s bankou.

V současné době je koupě nemovitosti spojena s úhradou daně z nabytí nemovitých věcí, která činí 4% z kupní či odhadní ceny, podle toho, která z nich je vyšší. Tuto daň hradí od roku 2016 povinně kupující.

Posoudím rovněž, zda Váš převod podléhá povinnosti opatřit tzv. energetický štítek, čili průkaz energetické náročnosti budovy.

 

Na závěr budete přizváni do advokátní kanceláře, kde si společně text projdeme, ověřím Vaše podpisy. Dále Vám připravím veškeré listiny nutné k provedení vkladu do katastru nemovitostí a též pro Vás vklad na příslušném katastru nemovitostí zajistím. Správní poplatek za návrh na vklad provádění příslušným katastrem nemovitostí činí v současné době 1.000,- Kč. Katastr nemovitostí zapíše převod nemovitosti do 30 kalendářních dnů.

Darovací smlouva je druhým nejčastějším typem smlouvy, kterou se převádí nemovitosti. Lidé darují z nejrůznějších důvodů, nejčastěji jsou obdarovanými jejich děti. Dárcům vždy doporučuji zvážit, zda současně s darováním nezřídit též věcné břemeno doživotního a bezplatného bydlení v nemovitosti, pro zajištění maximální možné ochrany dárce do budoucna.

Darovací smlouvu či darovací smlouvu společně se zřízením věcného břemena pro Vás ráda připravím, kdy pro tento krok budu potřebovat

– iniciály dárce a obdarovaného (jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu přesně podle občanského průkazu)

– aktuální výpis z katastru nemovitostí

– bude-li se zřizovat též věcné břemeno, na úvodní schůzce probereme detaily a jeho rozsah (zejm. okruh výlučně a společně užívaných části).

Od roku 2014 byla daň darovací nahrazena daní z příjmu. Budu Vás informovat, zda splňujete podmínky pro osvobození od této daně.

Následně budete přizváni do advokátní kanceláře, kde si společně text projdeme, ověřím Vaše podpisy, připravím Vám veškeré listiny nutné k provedení vkladu do katastru nemovitostí a též pro Vás vklad na příslušném katastru nemovitostí zajistím. Správní poplatek za návrh na vklad provádění příslušným katastrem nemovitostí činí v současné době 1.000,- Kč. Katastr nemovitostí zapíše převod nemovitosti do 30 kalendářních dnů.

Je nutné si uvědomit, že se skutečnosti si byt nekupujete . Byt patří družstvu, Vy touto smlouvou kupujete členská práva a stáváte se členem družstva, který má právo na uzavření nájemní smlouvy s družstvem.

Zákon o korporacích však stanoví, že společně s převodem družstevního podílu dochází k převodu nájmu družstevního bytu, resp. k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Vzhledem ke skutečnosti, že dochází k převodu nájmu společně s převodem družstevního podílu v bytovém družstvu, lze doporučit před uzavřením smlouvy o převodu družstevního podílu prostudovat samotný text smlouvy o nájmu, jejíž se stane nabyvatel stranou. Na závěr je třeba upozornit, že s nájmem družstevního bytu dochází i k převodu všech případných dluhů převodce vůči bytovému družstvu, které souvisejí s užíváním bytu, na nabyvatele.

Máte-li tedy vyhlídnutý družstevní byt a jste vlastníkem dohodnuti na kupní ceně, ráda Vám připravím patřičnou smlouvu, posoudím rizika z převodu plynoucí, zjistím stávající dluh u družstva a zjistím rovněž, zda je na byt vázán nějaký úvěr převzatý družstvem obvykle za účelem revitalizace bytového domu.

– Chcete koupit nemovitost, která je v současné době zatížena věcným břemenem?

– Banka Vám neposkytne úvěr, když je nemovitost zatížena věcným břemenem, ale rádi byste oprávněnému poskytli záruku bydlení?

– Máte v úmyslu darovat nemovitost a rádi byste v ní dožili?

– Potřebujete zajistit přístup k Vaší nemovitosti přes cizí pozemky?

– Prodáváte pozemek, ale chcete mít zajištěno, abyste přes něj mohli do budoucna procházet?

– Zřizujete přípojku na dodávku energií a tuto vedete přes pozemek souseda?

– Ve výpisu z katastru nemovitostí je stále evidováno věcné břemeno již zesnulé osoby?

Ve všech těchto situacích Vám mohu poskytnout mé poradenství a nabídnout řešení, které Vás do budoucna ochrání nebo Vám zajistí klidné spaní, když budete vědět, že jsou Vaše práva chráněna patřičnou smlouvou.

Ať jste v pozici pronajímatele nebo nájemce, měli byste se dostatečným způsobem chránit kvalitní nájemní smlouvou. Pronajímatel by se měl pojistit zejména pro případy neplacení nájemného či poškození předmětu pronájmu. Ráda pro Vás připravím nájemní smlouvu nebo byla-li Vám nájemní smlouva předložena, můžeme si tuto společně projít a já Vás upozorním na rizika z ní plynoucí. Nájemní smlouva, ať již jde o prostory sloužící k bydlení, podnikání nebo k jakémukoliv jinému účelu, by měla být vyvážená pro obě smluvní strany.

Advokátní úschova je bezpečným nástrojem pro obě smluvní strany. Prodávajícímu zaručuje, že v momentě podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, jsou jeho peníze již připsány na účet advokáta, který slouží pouze k tomuto účelu. Kupujícímu naopak zaručuji, že jeho peníze z advokátní úschovy budou uvolněny až v momentě, kdy bude v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník a v případě, že by katastr nemovitostí z jakéhokoliv důvodu převod nepovolil, pak kupujícímu tyto peníze budou z úschovy zpět vráceny.

Advokát je jedním z účastníků smlouvy o advokátní úschově, když se zavazuje jak vůči prodávajícímu, tak vůči kupujícímu.