OSTATNÍ OBLASTI

 

Vznik / změny / zánik pracovního poměru (pracovní smlouvy, dohody o ukončení pracovního poměru, výpověď, možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru)

Poradenství pro zaměstnavatele i pro zaměstnance (postih neomluvených absencí, krácení dovolené, správné doručování aj.)

Problematika pracovních úrazů

Přiznání / odebrání renty po pracovním úrazu

Poradenství v exekučním právu se liší zejména podle toho, zda-li jste oprávněným (někdo Vám dluží) nebo jste povinným (dlužíte Vy). Samozřejmě poskytuji poradenství oběma skupinám případů s nejčastěji se jedná o pomoc s

  • vypracováním exekučního návrhu,
  • zpracováním návrhu na zastavení exekuce (vyloučení z exekuce majetku třetích osob, práva manžela v exekuci apod.).

 

Pokud se i Vás týká nějakým způsobem exekuce, doporučuji se problému věnovat, když pokud se exekutor neplete a vymáhá pohledávku oprávněně, vždy je vhodné minimálně vstoupit v aktivní jednání s exekutorem a pokusit se např. o sjednání splátkového kalendáře.

Zastupování v incidenčních sporech

Příprava přihlášky do insolvenčního řízení:

Insolvenční zákon klade velký důraz na procesní aktivitu věřitelů, neboť do insolvenčního řízení se mohou, ba dokonce musí, přihlásit všichni věřitelé dlužníka se svými splatnými i nesplatnými pohledávkami. Totéž se týká i pohledávek podmíněných. V opačném případě, pokud věřitel ve stanovené lhůtě nepřihlásí svou pohledávku do insolvenčního řízení, pak takováto pohledávka nebude v rámci insolvenčního řízení vůbec uspokojována. Věřitelé mohou své pohledávky přihlašovat ihned od zahájení insolvenčního řízení až do konce lhůty, kterou stanoví insolvenční soud v rozhodnutí o zjištění úpadku. Pozdní odeslání přihlášky do insolvenčního řízení má pro věřitele neblahé důsledky.

Založení zapsaných spolků vč. vyhotovení všech listin nutných k zápisu do spolkového rejstříku

Poradenství v této oblasti