VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Značné procento věřitelů, ať již občanů či podnikatelů a firem, se potýká s neuhrazenými pohledávkami po splatnosti vůči dlužníkům. Například pokud někomu půjčíte peníze a ten je nevrátí, anebo pokud někomu dodáte zboží a ten za ně nezaplatí.

DŮKAZY

Základem bezproblémového vymáhání pohledávek jsou důkazy o existenci této pohledávky, ať již se jedná o smlouvy, písemné objednávky, předávací protokoly apod. Ústně uzavřené smluvní vztahy se výslovně nedoporučují, ale nejsou absolutní překážkou na cestě k vymožení pohledávky.

ČAS JE VÁŠ NEPŘÍTEL

Důležitou roli hraje rovněž včasné jednání ze strany věřitele. Nejde přitom pouze o riziko promlčení nároku. Dlužník se v mezidobí může např. zbavovat majetku, může se dostávat do větších finančních problémů, ale je nutno také upozornit, že vymáhání následnou exekucí se řídí obecně zásadou časové priority – tedy kdo dřív podá exekuční návrh, ten je dříve také na řadě se získáním vymoženého plnění.

POSTUP

Podle povahy věci a druhé smluvní strany by se věřitel měl pokusit řešit pohledávku co nejdříve po splatnosti písemným či alespoň e-mailovým kontaktem dlužníka. Dále lze v této fázi doporučit pokusit se zlepšit svoji věřitelskou pozici získáním alespoň uznání dluhu či závazku, případně jiného zajišťovacího prostředku. Věřitel by si měl také hlídat insolvenční rejstřík z důvodu možného úpadku dlužníka. Důležité je však také tuto fázi zbytečně neprodlužovat a nespoléhat se na neustálé pouhé přísliby dlužníka.

SOUDNÍ VYMÁHÁNÍ

Pokud dlužník ani poté nesplácí, je vhodné již svěřit vymáhání pohledávek po splatnosti za dlužníky, obchodními partnery, odběrateli či zákazníky, advokátovi.

Již samotné převzetí zastoupení věřitele advokátem a jím zaslaná předžalobní upomínka má vůči řadě dlužníků svůj efekt. Pokud se i toto řešení v konkrétním případě mine účinkem, pak nezbývá většinou než přikročit k soudnímu vymáhání pohledávky prostřednictvím podané žaloby. Ta je v řadě případů, zejména u podnikatelů i podstatnou podmínkou pro budoucí možné účinné opravné účetní položky a pro daňové odpisy pohledávek.

Standardní cestou k získání exekučního titulu vůči dlužníkovi je tedy soudní řízení, které se zahajuje na základě žaloby, anebo návrhem na vydání platebního rozkazu či elektronického platebního rozkazu ve zkráceném rychlejším řízení bez jednání u soudu, je-li k dispozici dostatek písemných důkazů, pohledávka je prokazatelná a jsou splněny i další zákonné podmínky.

Pokud dlužník podá proti platebnímu rozkazu tzv. odpor, následuje standardní soudní řízení s nařízeným jednáním. Naopak pokud odpor podán není, může být v soudním řízení získán exekuční titul poměrně velmi rychle.

EXEKUCE

Na základě exekučního titulu, tj. např. pravomocného a vykonatelného soudního rozhodnutí (platební rozkaz, rozsudek), lze pověřit k provedení exekuce vůči dlužníkovi soudního exekutora, a to prostřednictvím exekučního návrhu.