OBČANSKÉ PRÁVO

Dar lze za určitých podmínek odvolat. Ze svých zkušeností však vím, že dárci mají velice zkreslené představy o možnosti odvolání daru. Stručně řečeno – darování je příjemné, vděčné a jednoduché, odvolání daru je nevděčné, nepříjemné a z hlediska důkazního velice složité.

Důležité je zejména rozlišit, podle jaké právní úpravy bylo ve Vašem případě darováno.

Původní právní úprava odvolání daru účinná až do roku 2013 byla poměrně stručně vymezena tak, že dárce se mohl domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný choval k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušoval dobré mravy.

Nový občanský zákoník však problematiku odvolání daru blíže specifikoval a rozšířil, včetně rozdělení na odvolání daru pro nevděk a pro nouzi.

Společně posoudíme, která právní úprava se vztahuje na Váš případ a zda jsou u Vás dány možnosti pro odvolání daru se souhlasem obdarovaného nebo v případě, že obdarovaný odmítá dar vrátit.

Sousedské spory mohou být nesmírně rozmanité od stížností na hluk, přesah sousedovy stavby nebo větví jeho stromu, až po přestupky spočívající ve výhrůžkách, nadávkách nebo úmyslném ničení majetku. Jejich společným jmenovatelem je to, že se sporné strany domáhají ochrany u úřadů, a ty jim ne vždy mohou pomoci. Některé spory je totiž příslušný řešit pouze soud.

Pokud Vás trápí hluk, zvířectvo, pach, stín, větve či listí ze sousedního pozemku apod. a jste si vědom, že Váš problém jistě není běžný a podobnou situaci by těžko snesla jiná osoba ve Vašem postavení, je zřejmě na čase něco ve Vaší věci učinit, abyste nežil ve své nemovitosti nešťastný a nespokojený dalších mnoho let…

Z mého pohledu není smlouva nikdy nadbytečná, byť je mnohé smlouvy možno uzavřít v ústní formě, vždy doporučuji stvrdit černé na bílém, alespoň podstatné náležitosti daného smluvního vztahu. Smlouva pak může v šuplíku zajít prachem, ale v případě výskytu problému, budete vždy jen rádi, že Vaše smlouva pamatovala např. na smluvní pokuty jiné sankce za porušení povinnosti, důsledky prodlení s plněním, možnosti odstoupení a výpovědi smlouvy apod.

Současná právní úprava podle zákona č. 89/2012 Sb., je založena povětšinou na tzv. dispozitivním principu, tzn. dává stranám smlouvy právo smlouvy upravit dle vlastního přání a vzájemné dohody tak, aby Vám vyhovovaly a přibližovaly se Vaší skutečné dohodě.

Nejčastějšími smlouvami jsou v mé kanceláři:

 • kupní smlouva (nemovitostem je zde věnován zvláštní oddíl, běžně pak automobily a jiné věci movité),
 • smlouva o dílo (zejména na zhotovení staveb či odvedení jakékoliv jiné objednané činnosti),
 • darovací smlouva,
 • smlouva o zapůjčce (zejména peněz),
 • zástavní smlouva (zejména v souvislosti s financováním kupované nemovitosti),
 • nájemní smlouva apod.

Nenalezneme-li pro Vaši smlouvu konkrétní a jednoznačnou smluvní úpravu danou zákonem, použijeme kombinaci nejblíže podobných smluvních typů a sepíšeme tzv. smlouvu nepojmenovanou či inominátní.

Vše se dá smluvně ošetřit. Doporučuji v době, kdy smluvní strany strany dokáží komunikovat a mají společný cíl. V době, kdy se jejich cesty rozchází, je pro uzavírání smluv a zpětné stvrzení vaší vůle mnohdy pozdě. Je lepší nadbytečná smlouva s šuplíku, než žádná smlouva v době, kdy ji budete potřebovat.

Ve své praxi se zejména stýkám s případy, kdy

 • pozůstalí nevadí, jak dále postupovat v případě úmrtí člena rodiny a potřebují se poradit,
 • máte za to, že jste dědicem a okruh jasných dědiců Vám upírá právo na pozůstalost (druh/družka, vyděděné dítě apod.)
 • dědictví je předlužené a Vy nevíte, jak postupovat, abyste neohrozili majetek svůj a své rodiny…

Toto je několik základních okruhů dědického práva, se kterými se setkávám nejčastěji. Potřebujete-li poradit ve věci dědického práva, jaké jsou možnosti naložení s Vaším majetkem po Vaší smrti, obáváte se dluhů rodičů apod., pak se neváhejte se mnou poradit v této oblasti.

Důležité je si zejména uvědomit a zjistit, zda jste se pro krok rozvodu manželství rozhodl(a) Vy sám(a) nebo si oba uvědomujete, že jiné řešení Vašich problémů, než rozvod manželství neexistuje a oba jej společně chcete. Podle toho totiž Váš rozvod manželství půjde buď cestou spornou nebo nespornou a to, který druh se u Vás uplatní, bude mít zajisté vliv na délku rozvodového řízení, náklady s tím spojené a též bude zřejmě mít dopad na Vaši psychiku, když se nikdy nejedná v případě sporných rozvodů o jednoduché rozuzlení Vašeho vztahu. Existuje toto základní dělení typů rozvodů:

1) nesporný (smluvený) rozvod

Mezi základní předpoklady pro tento typ rozvodu patří následující podmínky:

 • manželství trvalo aspoň 1 rok
 • manželé spolu minimálně 6 měsíců nežijí
 • druhý manžel se k návrhu na rozvod připojí (tzn. s rozvodem souhlasí)

Dále je třeba soudu doložit:

 • písemnou smlouvu upravující vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu – tato smlouva musí splňovat veškeré formální i obsahové náležitosti, podpisy na ní musí být úředně ověřeny
 • máte-li společné nezletilé děti, je třeba soudu doložit rovněž pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu 

2) sporný rozvod

Není-li možný předchozí typ rozvodu (např. z důvodu nesplnění základních předpokladů či nedošlo-li k uzavření dohody o vypořádání společného jmění manželů), je nutné soudu prokázat, že manželství je natolik hluboce a trvale rozvráceno, že již nelze očekávat obnovení manželského soužití.

Soud při svém rozhodování bere v úvahu příčiny rozvratu (např. nevěra jednoho z manželů apod.).

 

V případě, že potřebujete poradit v této oblasti, pak se na mě neváhejte v této citlivé záležitosti obrátit.

Ochrana spotřebitele vychází z předpokladu, že spotřebitel zpravidla vystupuje jako neprofesionál, je hospodářsky a informačně slabší stranou než podnikatel – odborník a tudíž je vůči němu v nevýhodě. Předpokládá se, že podnikatel má více profesionálních zkušeností, lepší znalost práva či dostupnost právních služeb a může si jednostranně stanovovat smluvní podmínky.

Ustanovení týkající se spotřebitelského práva s širším dopadem lze nalézt zejména v občanském zákoníku a zákoně o ochraně spotřebitele, ale i dalších právních předpisech např. energetický zákon.

Spotřebitele chráním nejčastěji v případě vad zakoupeného zboží (reklamací zboží), odstoupení od smluv uzavíraných mimo obvyklé prostory podnikatele (zejména smlouvy o sdružených dodávkách energií, smlouvy o výhradním prodeji nemovitostí prostřednictvím realitních kanceláří) apod.

Pokud jste se dostali do potíží v této oblasti, doporučuji se urychleně poradit s odborníkem, když spotřebitel je v mnohém chráněn, má však k uplatnění svých práv většinou jen omezené lhůty.